Szkolenie jednodniowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowca:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

Szanowni Państwo,

W przypadku utrzymania się wprowadzonych obostrzeń związanych z COVID-19,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom stacjonarne szkolenie może
zostać odwołane.

Jednocześnie informujemy, że zorganizujemy odwołane szkolenie w innym
terminie w formie webinarium w czasie rzeczywistym, pozwalające na bezpośredni kontakt z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach.

Szkolenia on-line możesz śledzić klikając na ten link

Wybrane zagadnienia z rachunkowości.
Przygotowanie do zamknięcia roku 2020

Miejsce szkolenia: Ośrodek Kultury Ochoty w Warszawie

Termin szkolenia: 20 listopada 2020 roku

Szkolenie stacjonarne na sali konferencyjnej - liczba miejsc ograniczona!

Udział w szkoleniu wiąże się z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

Wybrane zagadnienia z rachunkowości. Przygotowanie do zamknięcia roku 2020
1. Ustalanie wartości początkowej aktywów trwałych:
     a). wycena muzealiów z zakupu, darowizn,
     b). składowe elementy WNiP,
     c). elementy kosztów wpływające na wartość początkową oraz koszty nie zwiększające wartości początkowej.
2. Decyzja o rozpoczęciu budowy – podstawa księgowania na koncie „Środki trwałe w budowie”.
3. Rodzaje ulepszeń majątku trwałego wpływające na zwiększenie wartości początkowej – KSR nr 11.
4. Uregulowanie w polityce rachunkowości jednostki zasad ewidencji oraz amortyzacji majątku trwałego
     z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 11 „Środki trwałe” – wzór polityki rachunkowości w Wordzie.
5. Rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości instytucji kultury umożliwiające rozliczanie dotacji
     inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 10 tys. zł.

Zasady inwentaryzacji majątku trwałego objętego ewidencją bilansową oraz kontroli majątku objętego ewidencją pozabilansową.
1. Terminy i metody inwentaryzacji.
2. Przygotowanie i organizacja inwentaryzacji.
3. Rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych.
     Przykłady rozliczenia spisów i ewidencji.
4. Informatyczne wspomaganie inwentaryzacji.
5. Potwierdzanie sald – terminy.
6. Udokumentowanie weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku i terminy – wzory weryfikacji salda konta,
     weryfikacji aktywów i pasywów.
7. Osoby odpowiedzialne za inwentaryzację w jednostce.
8. Unormowania zasad inwentaryzacji i kontroli w polityce rachunkowości lub instrukcji inwentaryzacyjnej
      – wzór w Wordzie.

Problemy związane z wyceną aktywów – odpisy aktualizujące majątek obrotowy
1. Zasady obejmowania odpisem aktualizującym zagrożonych należności. Windykacja.
2. Wycena wydawnictw i odpisy aktualizujące. Zagospodarowanie.
3. Prezentacja w rachunku zysków i strat.

Obowiązek badania e-sprawozdania finansowego.
1. Na podstawie ustawy o rachunkowości – wymagane druki sprawozdawcze:
      a). wprowadzenie do Sprawozdania finansowego – ustrukturyzowane,
      b). bilans i rachunek zysków i strat – ustrukturyzowane,
      c). sprawozdanie ze zmian w funduszach i przepływy – ustrukturyzowane,
      d). dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik w PDF do e-sprawozdania,
      e). obowiązek wyboru audytora minimum na 2 lata,
      f). obowiązek publikacji SF w MSiG.
2. Na życzenie organizatora (zapis w statucie, w umowie z dyrektorem, uchwała itp.)
      – wymagane druki sprawozdawcze:
      a). wprowadzenie do Sprawozdania finansowego – ustrukturyzowane,
      b). bilans i rachunek zysków i strat – ustrukturyzowane,
      c). dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik w PDF do e-sprawozdania,
      d). wybór/zatwierdzenie wyboru na rok,
      e). brak obowiązku publikacji.
3. Wybór firmy audytorskiej do badania lub akceptacja wyboru przez organ wykonawczy organizatora
      instytucji (wójt, burmistrz, starosta, zarząd województwa, minister) minimum na 2 lata dla jednostek
      podlegających badaniu z ustawy o rachunkowości, dla pozostałych może być na rok.
4. Obowiązek zawiadomienia firmy audytorskiej o harmonogramie inwentaryzacji
      w celu umożliwieniu uczestnictwa.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Miejsce:

Ośrodek Kultury Ochoty w Warszawie, ul. Grójecka 75 (http://www.oko.com.pl/)

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
– serwis kawowy,
– lunch,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Termin:

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. w godz. 10.00-15.00.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Cena:

Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu
do 6 listopada 2020 r. wynosi - 330 zł netto.

Cena po 6 listopada 2020 r. za osobę to 380 zł netto.

Rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania
ze środków publicznych.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2020 roku na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą na e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl lub faksem na numer (12) 644 82 04. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu. Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 13 listopada 2020 roku.

SERDECZNIE

Pobierz formularz zgłoszenia