Szkolenie wyjazdowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych!

Program

Pobierz.pdf

Wykładowca:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

Seminarium dla Instytucji Kultury

Miejsce szkolenia: Antique Apartments w Krakowie

Termin szkolenia: 11 - 14 października 2020 roku

Ostatnie wolne miejsca

Szkolenie stacjonarne na sali konferencyjnej - liczba miejsc ograniczona!

Udział w szkoleniu wiąże się z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.
Przed rozpoczęciem szkolenia prześlemy Ci dodatkowe informację na wskazany przez Ciebie w zgłoszeniu adres mailowy odnośnie pobytu podczas szkolenia w Hotelu.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

Pierwszy dzień szkolenia

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników na szkolenie od godziny 15.00

Drugi dzień szkolenia

Wybrane zagadnienia z rachunkowości. Przygotowanie do zamknięcia roku 2020
1. Ustalanie wartości początkowej aktywów trwałych – elementy kosztów wpływające na wartość początkową
     oraz koszty nie zwiększające wartości początkowej.
2. Decyzja o rozpoczęciu budowy – podstawa księgowania na koncie „Środki trwałe w budowie”.
3. Rodzaje ulepszeń majątku trwałego wpływające na zwiększenie wartości początkowej – KSR nr 11.
4. Uregulowanie w polityce rachunkowości jednostki zasad ewidencji oraz amortyzacji majątku trwałego
     z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 11 „Środki trwałe” – wzór polityki rachunkowości w Wordzie.
5. Rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości instytucji kultury umożliwiające rozliczanie dotacji
     inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 10 tys. zł.
Zasady inwentaryzacji majątku trwałego objętego ewidencją bilansową oraz kontroli majątku objętego ewidencją pozabilansową.
1. Terminy i metody inwentaryzacji.
2. Przygotowanie i organizacja inwentaryzacji.
3. Rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych.
     Przykłady rozliczenia spisów i ewidencji.
4. Informatyczne wspomaganie inwentaryzacji.
5. Potwierdzanie sald – terminy.
6. Udokumentowanie weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku i terminy – wzory weryfikacji salda konta,
     weryfikacji aktywów i pasywów.
7. Osoby odpowiedzialne za inwentaryzację w jednostce.
8. Unormowania zasad inwentaryzacji i kontroli w polityce rachunkowości lub instrukcji inwentaryzacyjnej
      – wzór w Wordzie.

Problemy związane z wyceną aktywów – odpisy aktualizujące majątek obrotowy
1. Zasady obejmowania odpisem aktualizującym zagrożonych należności. Windykacja.
2. Wycena wydawnictw i odpisy aktualizujące. Zagospodarowanie.
3. Prezentacja w rachunku zysków i strat.

Ewidencja otrzymanych ulg w składkach ZUS z tytułu COVID oraz kosztów związanych koronawirusem
Elementy składowe e-sprawozdania finansowego, a obowiązek badania.
1. Na podstawie ustawy o rachunkowości – wymagane druki sprawozdawcze:
      a). wprowadzenie do Sprawozdania finansowego – ustrukturyzowane,
      b). bilans i rachunek zysków i strat – ustrukturyzowane,
      c). sprawozdanie ze zmian w funduszach i przepływy – ustrukturyzowane,
      d). dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik w PDF do e-sprawozdania,
      e). obowiązek wyboru audytora minimum na 2 lata,
      f). obowiązek publikacji SF w MSiG.
2. Na życzenie organizatora (zapis w statucie, w umowie z dyrektorem, uchwała itp.)
      – wymagane druki sprawozdawcze:
      a). wprowadzenie do Sprawozdania finansowego – ustrukturyzowane,
      b). bilans i rachunek zysków i strat – ustrukturyzowane,
      c). dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik w PDF do e-sprawozdania,
      d). wybór/zatwierdzenie wyboru na rok,
      e). brak obowiązku publikacji.
3. Wybór firmy audytorskiej do badania lub akceptacja wyboru przez organ wykonawczy organizatora
      instytucji (wójt, burmistrz, starosta, zarząd województwa, minister) minimum na 2 lata dla jednostek
      podlegających badaniu z ustawy o rachunkowości, dla pozostałych może być na rok.
4. Obowiązek zawiadomienia firmy audytorskiej o harmonogramie inwentaryzacji
      w celu umożliwieniu uczestnictwa.

Trzeci dzień szkolenia

Podatek VAT w kulturze - zmiany w 2020 roku i planowane zmiany na 2021
1. Kasy rejestrujące w 2020 roku i planowane zmiany na 2021 rok:
     1) Rozwiązania dotyczące kas rejestrujących w ustawie o VAT.
     2) Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące kas rejestrujących:
     – tradycyjnych, on-line i wirtualnych, wymogi dokumentowania reklamacji i zwrotów,
     – obowiązki podatnika w zakresie wydawania paragonów,
     – oświadczenia osób dotyczących zasad obsługi kasy,
     – terminy obowiązkowych przeglądów kasy,
     3) Przesunięcie obowiązkowych terminów wprowadzenia kas on-line dla niektórych branż.
     4) Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
     5) Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące odliczenia lub zwrotu zakupu kas.
     6) Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.
2. Split payment (podzielona płatność) w interpretacjach aparatu skarbowego:
     1) Zakres zastosowania podzielonej płatności – obligatoryjność czy dobrowolność.
     2) Korzyści wynikające z zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności z rachunku VAT.
     3) „Biała lista” a skutki zapłaty na rachunek spoza listy:
     – odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
     – wyłączenie z KUP w PDOP,
     – sankcje skarbowe,
     – termin zawiadomienia US o zapłacie na rachunek spoza listy – brak sankcji.
     4) Negatywne skutki braku zapłaty w trybie MPP:
     – odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
     – wyłączenie wydatku z KUP dla PDOP,
     – sankcje skarbowe.
     5) Objaśnienia podatkowe dotyczące MPP.
3. Zmiana ustawy o VAT – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.
4. Nowa deklaracja VAT w formie pliku JPK obowiązująca wszystkich podatników od 1 października 2020 r.:
     1) Wymogi w zakresie wystawiania faktur i nadawania odpowiednich oznaczeń oraz ujmowania w ewidencji sprzedaży,
     2) Ewidencja zakupu dla potrzeb sporządzania deklaracji VAT/JPK.
     3) Nowe rozwiązania w zakresie ujmowania faktur wystawionych do paragonów z NIP.
     4) JPK_WB, JPK_ FA oraz inne JPK na żądanie aparatu skarbowego.
5. Zasady odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika preproporcji:
     1) Prewspółczynnik ustalany zgodnie z wzorem Ministra Finansów dla instytucji kultury:
          – ustalenie obrotu rocznego, kwalifikowanie dotacji, transakcje i przychody nie uwzględniane podczas wyliczenia
          współczynnika proporcji, zasady zaokrąglania współczynnika proporcji. Przykłady liczenia – wzór w Excelu.
     2) Wzór ustawowy metoda dochodowa na obliczanie prewspółczynnika proporcji w artystycznych instytucjach kultury.
          Przykłady liczenia w Excelu.
     3) Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wydane wyroki sądowe dla muzeów, domów kultury
           oraz instytucji artystycznych w zakresie preproporcji.

Czwarty dzień szkolenia

Wybrane zagadnienia w zakresie finansów publicznych dotyczące instytucji kultury

1. Unormowania zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące zasad umarzania należności,
     rozkładania na raty itp.
2. Zmiana ustawy o terminach zapłaty w JSFP – ustalenie rekompensat za opóźnienie w zapłacie.

Aktualne orzecznictwo dotyczące stosowania 50 % KUP dla pracowników artystycznych i twórców oraz zleceniobiorców.

1. Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich a 50 % KUP (wzory umów w Wordzie).
2. Umowy o dzieło z przeniesieniem praw pokrewnych a 50 % KUP (wzory umów w Wordzie).

Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a PIT
1. Kiedy podróże zleceniobiorcy oraz inne nieodpłatne świadczenia korzystają ze zwolnienia od PIT.
2. Aktualne orzecznictwo KIS oraz sądów w zakresie możliwości zwolnienia od podatku kosztów podróży
      zleceniobiorców.
Inne zmiany
1. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w jednostkach sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2021 roku.
2. Zmiana rozporządzenia w sprawie PKWiU – przedłużenie stosowania PKWiU z 2008 roku w zakresie VAT
     do 30 czerwca 2020 zaś, w pozostałym zakresie do 31 grudnia 2020 r.
3. W pełni PKWiU 2015 ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Miejsce:

Antique Apartments pl. Szczepański 2, 31-011 Kraków

Apartamenty są zlokalizowane na Placu Szczepańskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego w Krakowie.

Każdy z apartamentów posiada łazienkę oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny, umożliwiający przygotowanie posiłków. Apartament dodatkowo wyposażony jest w: TV, ręczniki, sejf, żelazko, deska do prasowania, suszarka do włosów oraz darmowy dostęp do internetu.

Zapewniamy:

– zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
– śniadania i obiady w trakcie szkolenia (kolacja we własnym zakresie),
– materiały dydaktyczne w formie wydruku i wersji elektronicznej,
– serwis kawowy,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
– zniżkę na miejsce postojowe podczas szkolenia (cena 40 zł za dobę ul. Karmelicka 26)

Termin:

Szkolenie rozpocznie się zakwaterowaniem uczestników w dniu 11 października 2020 r.,
a zakończy wyjazdem w dniu 14 października 2020 r.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Cena:

Pełna odpłatność za szkolenie od uczestnika wynosi:
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym – 1.190 zł
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym –1.590 zł


Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 roku na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu. Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 30 września 2020 roku.

SERDECZNIE

Pobierz program szkolenia

Pobierz formularz zgłoszenia