Szkolenie online dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych!

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (z suplementem elektronicznym)

Stan prawny na 1 lipca 2020 r.

symbol: RFK1395e

objętość: 342 str.

format: B5

oprawa: miękka klejona

wydanie: IV, 2020

ISBN: 978-83-7804-739-1

Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków.
 
W publikacji:

 1. Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
  • wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi),
  • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej,
  • opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat,
  • zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
 2. Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji.
 3. Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
 4. Wzór zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.


Najnowsze wydanie książki zostało zaktualizowane na dzień 1 lipca 2020 r. oraz poszerzone o nowe zagadnienia, w tym m.in.:

 • inwentaryzacja majątku instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Stanowiska Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55) oraz KSR nr 11 „Środki trwałe”, jak również rozporządzeń Ministra Kultury dotyczących ewidencji materiałów bibliotecznych i muzealiów;
 • rozliczenie dochodu podatkowego w instytucjach kultury z uwzględnieniem aktualnych interpretacji dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych  instytucji kultury, z wyjątkami wydatków, od których należy odprowadzić podatek;
 • wzory sporządzania ustrukturyzowanej noty podatkowej jako elementu e-sprawozdania zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów z przykładami wypełnienia;
 • przewodnik sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, dostosowany do zagadnień występujących w instytucjach kultury.

 
Cennym rozwinięciem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera zbiór niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:

 • rozbudowany wzór polityki rachunkowości;
 • dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości;
 • zestawienie pomocnicze dla instytucji kultury pomocne w wypełnieniu CIT-8 i CIT-8/O.

Cena:

Pełna odpłatność za publikację wynosi 209 zł brutto (w tym koszty wysyłki).