Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Biuro Audytorskie „FK-Bad” Sp. z o.o. w Krakowie, os. Słoneczne 3, 31-956 Kraków, NIP: 6782681654, REGON: 351563346

Biuro Audytorskie „FK-Bad” Sp. z o.o. w Krakowie, jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000075491.

 

Jak można się z nami skontaktować.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: os. Słoneczne 3, 31-956 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: iodo@fkbad.pl

 

Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas szkoleń organizowanych przez Biuro Audytorskie „FK-Bad” Sp. z o.o. w Krakowie. Dodatkowo, informacje otrzymujemy od Państwa drogą elektroniczną oraz telefoniczną.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Biuro Audytorskie „FK-Bad” Sp. z o.o. w Krakowie jest uprawnione do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne
do wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

–        umożliwienia Państwu udziału w szkoleniach;

–        obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują;

–        kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi i marketingowymi dotyczącymi organizowanych przez nas szkoleń;

–        umożliwienia kontaktowania się z Państwem w celu związanym ze świadczeniem usług szkoleniowych;

–        dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności;

–        dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem systemami;

–        zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom
i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

–        prowadzenia analiz statystycznych;

–        przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Biuro Audytorskie „FK-Bad” Sp. z o.o. w Krakowie jest uprawnione do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwo zgody w celu:

–        zapisywania danych w plikach cookie ze strony internetowej Biura wyłącznie w celach statystycznych i tylko na potrzeby Biura;

–        deklarujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji nas, w tym profilowaniu;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

 

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane nie są przekazywane i nie będę udostępnianie żadnym zewnętrznym podmiotom.

Biuro Audytorskie „FK-Bad” Sp. z o.o. w Krakowie deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji szkoleń oraz obsługi Państwa zapytań będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub do czasu zakończenia współpracy po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawniania roszczeń. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe przetwarzane w celach informacyjnych i marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 

Osobom, których dane Biuro Audytorskie „FK-Bad” Sp. z o.o. w Krakowie przetwarza przysługują prawa:

–        dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

–        sprostowania (poprawiania) danych,

–        usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

–        do ograniczenia przetwarzania danych,

–        do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

–        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

–        wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Biuro Audytorskie „FK-Bad” Sp. z o.o. w Krakowie zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić Państwa dane.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy z nami w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, szkoleń oraz obsługą Państwa zapytań. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Biurem Audytorskim „FK-Bad” Sp. z o.o. w Krakowie.