Szkolenie online dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych!

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (z suplementem elektronicznym)

Stan prawny na 1 stycznia 2022 r.

symbol: RFK1460e
objętość: 356 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: V, 2022
ISBN: 978-83-7804-984-5

Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków.
 
W publikacji:

 1. Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
  • wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi)
  • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
  • opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat
  • zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
 2. Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji.
 3. Zasady inwentaryzacji i kontroli majątku w instytucjach kultury.
 4. Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
 5. Pełny wzorzec zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.


Najnowsze wydanie książki zostało zaktualizowane na dzień 1 stycznia 2022 r. oraz poszerzone o nowe zagadnienia, w tym m.in.:

 • rozwiązania ewidencyjne dotyczące  Pracowniczych Planów Kapitałowych w instytucjach kultury – dodano nowe konta 246 „Pracownicze Plany Kapitałowe” oraz 446 „Wpłaty na PPK”
 • ewidencję zdarzeń związanych z leasingiem – nowe konta 250
  „Zobowiązania z tytułu leasingu” oraz 251 „Zobowiązania bieżące z tytułu leasingu”
 • inwentaryzacja majątku instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Stanowiska Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie
 • rozliczenie dochodu podatkowego w instytucjach kultury z uwzględnieniem aktualnych interpretacji dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych  instytucji kultury, z wyjątkami wydatków, od których należy odprowadzić podatek;
 • wzory sporządzania ustrukturyzowanej noty podatkowej jako elementu e-sprawozdania zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów z przykładami wypełnienia;
 • przewodnik sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, dostosowany do zagadnień występujących w instytucjach kultury.

 
Cennym rozwinięciem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:

 • rozbudowany wzór polityki rachunkowości
 • dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości
 • zestawienie pomocnicze dla instytucji kultury pomocne w wypełnieniu CIT-8 i CIT-8/O.

Cena:

Pełna odpłatność za publikację wynosi 255 zł brutto (w tym koszty wysyłki).