logo

Szkolenie on-line dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowca:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

"Akcja bilans 2022" w instytucjach kultury

Forma szkolenia: Webinar

Termin szkolenia: 25 stycznia 2023 roku

Szkolenie on-line w czasie rzeczywistym - liczba miejsc ograniczona!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

Inwentaryzacja w instytucjach kultury:
 1. Terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne);
 2. Zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów, udokumentowanie i rozliczenie inwentaryzacji, sposób ujęcia różnic inwentaryzacyjnych muzealiów w księgach rachunkowych;
 3. Zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych;
 4. Przykładowe instrukcje inwentaryzacyjne w Wordzie;
 5. Uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – forma i częstotliwość wzór w Wordzie zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania;
 6. Rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych;
 7. Potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy;
 8. Udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów.
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia:
 1. Podstawy prawne gospodarowania ruchomymi składnikami majątku przez państwowe instytucje kultury (sposób zagospodarowania składników zbędnych, nadmiernych czy uszkodzonych – tryb sprzedaży);
 2. Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji podmiotowej lub celowej inwestycyjnej przez instytucje kultury;
 3. Środki trwałe – wybrane zagadnienia.
Wycena aktywów i pasywów do bilansu:
 1. Naliczanie odsetek zwłoki od należności a opłacalność w świetle ustawy o finansach publicznych, proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
 2. Odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
 3. Odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.
KSR nr 15 Przychody ze sprzedaży obowiązujący od 1.1.2023 – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat. Propozycje przyjęcia rozwiązań ujętych w standardzie w polityce rachunkowości instytucji kultury.
Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności:
 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne;
 2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie;
 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat.
E-sprawozdania finansowe. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości:
 1. Zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych;
 2. Obowiązujące wzory sprawozdawcze w Excelu lub Wordzie;
 3. Zatwierdzanie e-sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych.
Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z - obowiązek korekty.
Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2023 roku.
Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
– pomoc w razie problemów technicznych.

Termin:

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. w godz. 10.00-14.00.

Proponowana agenda webinaru:

9:30 – 10:00 czas na podłączenie się do szkolenia – po uzyskaniu połączeniu czekacie Państwo na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem.

10:00 – 11:30 Zajęcia

11:30 – 11:50 Sesja pytań i odpowiedzi

11:50 – 12.00 Przerwa

12:00 – 13:00 Zajęcia

13:00 – 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne przesyłane mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Termin wysłania zaproszeń na szkolenie:

W dniu 24 stycznia 2023 roku, wyślemy do Państwa zaproszenie na szkolnie - prosimy o jego zaakceptowanie. W przypadku nie otrzymania zaproszenia prosimy o kontakt z Biurem.

Cena:

Cena za osobę to 300 zł netto.

Rabat 35% dla drugiej osoby z tej samej instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania
ze środków publicznych.

Faktury zostaną przesłane na Państwa maile po szkoleniu wraz z materiałami uzupełniającymi i zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz formularz zgłoszenia

Skontaktuj się z nami

tel. 12/ 680 34 70
fax. 12/ 644 82 04

ODWIEDŹ NAS