Biuro Audytorskie FK-Bad Spółka z o.o.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA „SEMINARIUM DLA INSTYTUCJI KULTURY” DLA DYREKTORÓW I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

Szkolenie odbędzie się w Hotelu ORLE  Centrum Hotelowo – Konferancyjne   w Gdańsku Sobieszewie, ul. Lazurowa 8 (http://orle.com.pl), w dniach 15 – 18 stycznia 2020 r.

BRAK MIEJSC

Wykłady prowadzić będzie:
mgr Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA (środa) – przyjazd i zakwaterowanie uczestników na szkolenie od godz. 14:00

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA (czwartek)

„Akcja Bilans” w instytucjach kultury za 2019 rok”

Cel szkolenia:
» Praktyczne wskazówki dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok w Instytucjach Kultury ze wskazaniem zmian w przepisach
rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę a mających wpływ na działalność Instytucji Kultury.

» Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
» Zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów dotyczących instytucji kultury w 2020 roku.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
»  Uzupełnienie aktualnej wiedzy związanej ze zmianą przepisów.
»  Praktyczne przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

1. Inwentaryzacja w instytucjach Kultury:

a). terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne) oraz aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne),

b). zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów, udokumentowanie i rozliczenie inwentaryzacji, sposób ujęcia różnic inwentaryzacyjnych muzealiów w księgach rachunkowych,

c). zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych,

d). uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – wzór zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania a także wprowadzenia zmian w tym zakresie w odrębnym zarządzeniu lub instrukcji inwentaryzacyjnej – w wordzie,

e). rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych, (wzór protokołu poinwentaryzacyjnego, protokołu rozliczenia skontrum),

f). potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy,

g). udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów.

2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:

a). Wpływ podwyższenia limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów z 3 500 do 10 000 zł na zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego w instytucji kultury.

b). Uwzględnienie istotności przy podejmowaniu decyzji o amortyzacji majątku trwałego lub odpisywania w koszty zużycia materiałów oraz obejmowania ewidencją bilansową lub pozabilansową.

c). Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji podmiotowej lub celowej inwestycyjnej przez instytucje kultury.

d). Dotacje inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa a możliwość rozliczenia zakupu środków trwałych do 10 tys. zł.

e). Rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości instytucji  kultury umożliwiające rozliczanie dotacji inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 10 tys. zł.

f). KSR nr 11 dotyczący środków trwałych:
» Definicja ulepszeń w u.o.r – modernizacja, adaptacja, rozbudowa, nadbudowa, rekonstrukcja i konserwacja a źródło finansowania,
» Definicja zbiorczego obiektu inwentarzowego a źródło finansowania.

g). Środki trwałe w budowie – wybrane zagadnienia.

3. Wycena aktywów i pasywów do bilansu:

1). Naliczanie odsetek zwłoki od należności a opłacalność w świetle zmiany ustawy o finansach publicznych od 1 maja 2019 roku – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.

2). Odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.

3). Odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.

4. Ustalanie istotności dla celów bilansowych w instytucjach kultury. Propozycje unormowania istotności w polityce rachunkowości instytucji kultury.

5. Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności:

1). Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne.

2). Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie.

3). Rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów.

6. Aktualizacja KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku.

7. Stanowisko KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami dotyczące zasad ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami – obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku.

8. E-sprawozdania i obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości:

a). zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych,

b). bilans – wzór w excelu,

c). rachunek zysków i strat – wzór w excelu,

d). wprowadzenie do sprawozdania finansowego – wzór w wordzie,

e). dodatkowe informacje i objaśnienia – wzór w wordzie,

f). obowiązek elektronicznego podpisania sprawozdania finansowego i terminy składania sprawozdań finansowych,

g). zmiana ustawy o rachunkowości -wprowadzenie podpisu osobistego od 1 stycznia 2020 r.

h). termin ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

9. Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2020 roku dotyczące:

a). odpisu na ZFSS za 2019 i na 2020 rok,

b). ordynacji podatkowej,

c). wprowadzenia planów kapitałowych w JSFP od 1 stycznia 2021 r.

d).  Inne zmiany

10. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

TRZECI DZIEŃ SZKOLENIA (piątek)

„Podatek VAT w instytucjach kultury w 2019 roku i zmiany od 2020 roku”

Cel szkolenia:
» Przygotowanie do ustalenia wykonanej preproporcji i dotychczasowej proporcji z uwzględnieniem orzecznictwa KIS oraz wyroków sądowych.
» Zapoznanie się z aktualnymi przepisami oraz interpretacjami aparatu skarbowego dotyczącymi podatku VAT.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
» Uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku VAT w 2019 roku i na 2020 rok dotyczących instytucji kultury.
» Uzyskanie praktycznej wiedzy nt. zasad ustalania i rozliczania prewspółczynnika.
» Zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o VAT oraz zmniejszaniem ryzyka przez instytucje kultury.

1. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz sądów dotyczące preproporcji wydane dla muzeów, instytucji artystycznych i domów kultury w 2019 roku.

2. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2019 rok:

– ustalenie wykonanej preproporcji i proporcji za 2019 rok,

– korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł,

– korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł.

Wzory rozliczenia w excelu.

3. Kasy rejestrujące w 2019 i na 2020 rok – po zmianie rozporządzeń Ministra Finansów i ustawy o VAT:

1). Warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2019 roku i 2020 roku.

2). Obowiązki w zakresie terminów ewidencji przy pomocy kas on-line oraz przepisy przejściowe.

3). Dokumentowanie zwrotów i pomyłek w kasach.

4). Wymogi jakie winny spełniać kasy rejestrujące, paragony oraz pozostała dokumentacja.

5). Zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników od 1 stycznia 2020 r.

4. Zmiany ustawy podatku VAT na 2020 rok dotyczące instytucji kultury:

1). Wprowadzenie tzw. „białej listy” podatników przez szefa KAS od 1 września 2019 r.

2). Wprowadzenie Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej PKWiU (2015) w zakresie usług od 1 kwietnia 2020 r.

3). Zmiany stawek na książki i prasę od 1 listopada 2019 r.

4). Obowiązki w zakresie podzielonej płatności (MPP) od 1 listopada 2019 r. dla transakcji powyżej 15 000 zł.

5). Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) od 1 kwietnia 2020 r.  – możliwość składania wniosków o WIS od 1 listopada 2019 r.

6). Wprowadzenie dla jednostek sektora finansów publicznych deklaracji VAT w pliku JPK -VDEK od 1 lipca 2020 r.

7). Inne zmiany ustawy VAT lub rozporządzeń wykonawczych.

5. Terminarz wejścia w życie zmian w przepisach dotyczących VAT.

6. Konsultacje w zakresie podatku VAT.

CZWARTY DZIEŃ SZKOLENIA (sobota)

„Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców w świetle aktualnego orzecznictwa aparatu skarbowego w instytucji kultury”

„Podatek dochodowy od osób prawnych” w instytucjach kultury za 2019 i zmiany na 2020 rok

Cel szkolenia:
» Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem aparatu skarbowego dotyczącego finansowania kosztów podróży zleceniobiorców w instytucji kultury.
» Zapoznanie się z aktualnymi przepisami oraz interpretacjami aparatu skarbowego dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych.
» Pomoc w wypełnieniu deklaracji CIT-8 i CIT-8/O za 2019 rok.
» Zapoznanie ze zmianami w podatku dotyczącymi instytucji w 2020 roku.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
» Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem aparatu skarbowego dotyczącego nieodpłatnych świadczeń.
» Przygotowanie do rozliczenia rocznego z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wypełnienia deklaracji CIT-8 i CIT 8/O,
» Ustalenie podstawy opodatkowania wydatków nie statutowych.

1. Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców – zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie i wyżywienie, obowiązujące limity i warunki zwolnienia z PIT.

2. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r. – wzór w excelu.

3. Koszty nie stanowiące KUP i skutkujące podatkiem.

4. Reprezentacja a reklama w instytucjach kultury – aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego w tym zakresie.

5. Zasady wypełniania CIT–8 i CIT-8/0 za 2019 rok – zmiana druków sprawozdawczych – przykłady liczbowe rozliczenia podatku w excelu.

6. Przykłady praktyczne wypełniania CIT-8 i CIT-8/O.

7. Omówienie zmian PDOP dot. instytucji kultury na 2020 rok.

8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Odpłatność za udział w szkoleniu:

Pełna odpłatność za szkolenie od uczestnika nie posiadającego zniżki wynosi:
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym – 1.250 zł
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym –1.480 zł

Cena dla uczestnika posiadającego zniżkę dla stałych klientów:
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym – 1.150 zł
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym –1.350 zł

Odpłatność za jednodniowe szkolenie bez noclegu wynosi 300 zł. W cenie jednodniowego szkolenia zapewniamy obiad oraz przerwę kawową.

Odpłatność za dwudniowe szkolenie z jednym noclegiem w pokoju dwuosobowym wynosi 700 zł.

Osoby towarzyszące bądź osoby przyjeżdżające wcześniej proszone są o kontakt z Biurem, jak również z Hotelem ORLE w celu rezerwacji i rozliczenia się z zamówionych świadczeń we własnym zakresie z hotelem po cenach wynegocjowanych przez Biuro.

W cenie szkolenia zapewniamy:
-zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
-pełne wyżywienie w trakcie szkolenia,
-materiały dydaktyczne w formie wydruku i wersji elektronicznej,
-serwis kawowy,
-zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
-parking pod hotelem,
-transfer uczestników po szkoleniu na Dworzec Główny w Gdańsku.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Hotel Orle – Centrum Konferencyjne, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo, tel. (58) 526-10-21
Hotel Orle – Centrum Konferencyjne znajduje się nad morzem, 15 km od centrum Gdańska w pobliżu trasy E-7 (20 min. jazdy samochodem lub dogodny dojazd autobusem komunikacji miejskiej, linii nr 112). Dodatkowo Południowa Obwodnica Gdańska zapewnia ekspresowe połączenie z autostradą A1.
Hotel Orle położony jest w sosnowym lesie, w odległości zaledwie 100 m od piaszczystej plaży. Okolice i położenie gwarantują znakomite warunki do pracy i wypoczynku.
Wszystkie pokoje posiadają łazienki oraz wyposażone są w TV, radio oraz telefon.
Wszystkie pokoje objęte są zasięgiem bezprzewodowego internetu.
INFORMACJE DODATKOWE:
Osoby pragnące skorzystać z wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu albo przyjazdu z osobą towarzyszącą proszone są o kontakt z Biurem, jak również z Hotelem ORLE w celu rezerwacji dodatkowych świadczeń i rozliczenia się we własnym zakresie z Hotelem po cenach wynegocjowanych przez Biuro.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 roku na adres Biura
Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl
lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 8 stycznia 2020 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY