Biuro Audytorskie FK-Bad Spółka z o.o.

Serdecznie zapraszamy Głównych Księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych instytucji kultury do uczestnictwa w jednodniowym seminarium :

Wybrane zagadnienia z rachunkowości. Przygotowanie do zamknięcia roku 2019.Środki trwałe w budowie KSR nr 11 dotyczący środków trwałych.Wybrane zagadnienia w zakresie finansów publicznych dotyczące instytucji kultury.

Szkolenie odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7 (http://www.wdk.podkarpackie.pl/), w dniu 26 listopada 2019 r. w godzinach od 10 -tej do 15 -tej.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:
mgr Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Cel szkolenia:

    • Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami rozwiązań w polityce rachunkowości dotyczących zasad ewidencji, amortyzacji i inwentaryzacji majątku trwałego.
    • Zasady ewidencji wyposażenia, metody i częstotliwość kontroli objętego ewidencją pozabilansową wyposażenia / niskocennych środków trwałych po 1.01.2019 r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

    • Uzyskanie informacji dotyczących ustalania progów wartościowych, asortymentowych w zakresie ewidencji środków trwałych.
    • Możliwości stosowania uproszczeń w zakresie ewidencji, amortyzacji oraz kontroli wyposażenia objętego ewidencja pozabilansową w oparciu o kryterium istotności.
    • Ustalenie elementów wpływających na wartość początkową i kosztów zwiększających nakłady.

Program szkolenia:

Wybrane zagadnienia z rachunkowości. Przygotowanie do zamknięcia roku 2019.

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
a). Zmiany w polityce rachunkowości w zakresie zasad ewidencji i amortyzacji środków trwałych i WNiP z uwzględnieniem istotności oraz źródeł finansowania – wzór zmiany polityki rachunkowości w wordzie.
– Wpływ podwyższenia limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów z 3 500 do 10 000 zł na zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego w instytucji kultury.
– Uwzględnienie istotności przy podejmowaniu decyzji o amortyzacji majątku trwałego lub odpisywania w koszty zużycia materiałów oraz obejmowania ewidencją bilansową lub pozabilansową.
– Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji podmiotowej lub celowej inwestycyjnej przez instytucje kultury.
– Dotacje inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa a możliwość rozliczenia zakupu środków trwałych do 10 tys. zł,
– Rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości instytucji kultury umożliwiające rozliczanie dotacji inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 10 tys. zł,
2. Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji celowej przez instytucje kultury.

Środki trwałe w budowie KSR nr 11 dotyczący środków trwałych.

1. Definicja ulepszeń w UOR – modernizacja, adaptacja, rozbudowa, nadbudowa, rekonstrukcja i konserwacja a źródło finansowania.
2. Definicja zbiorczego obiektu inwentarzowego a źródło finansowania.
3. Specyfikacja kosztów zwiększających oraz zmniejszających nakłady inwestycyjne.
a). Moment rozpoczęcie budowy w świetle KSR nr 11 – „Środki trwałe”.
b). Różnice między remontem a modernizacją /ulepszeniem w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
4. Zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej/polityki rachunkowości dot. zasad inwentaryzacji lub kontroli niskocennych środków trwałych oraz wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – wzór w Wordzie.

Wybrane zagadnienia w zakresie finansów publicznych dotyczące instytucji kultury.

1. Plany finansowe i ich korekta a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
2. Zasady rozliczania planów finansowych instytucji według kosztów, a nie wydatków oraz rozliczania dotacji w/g wydatków a nie kosztów;
3. Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą, dotacje celowe na działalność bieżącą, dotacje inwestycyjne – obowiązek wyodrębnienia ewidencyjnego, zasady rozliczania i księgowania w oparciu o ustawę o działalności kulturalnej i ustawę o rachunkowości. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym.
4. Zasady naliczania odsetek zwłoki od nieterminowych zapłat.
5. Odstępowanie od roszczeń cywilnoprawnych do 100 zł.
6. Umarzanie należności i zasady udzielania ulg w spłacie – rozkładanie na raty.
7. Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Metodologia szkolenia:
Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Odpłatność za udział w szkoleniu:
Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu do 08 listopada wynosi 270 zł netto i obejmuje:
– materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
– serwis kawowy,
– lunch.
Cena po 08 listopada za osobę to 300 zł netto.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Terminy przesyłanie kart zgłoszeń:
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2019 roku na adres Biura
Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl
lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 18 listopada 2019 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY