Biuro Audytorskie FK-Bad Spółka z o.o.

Serdecznie zapraszamy Głównych Księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych instytucji kultury do uczestnictwa w jednodniowym seminarium :

Wybrane zagadnienia w zakresie finansów publicznych dotyczące instytucji kultury. Podatek u źródła. Aktualne orzecznictwo dotyczące stosowania 50 % KUP dla pracowników artystycznych i twórców oraz zleceniobiorców.

Szkolenie odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7 (http://www.wdk.podkarpackie.pl/), w dniu 25 października 2019 r. w godzinach od 10 -tej do 15 -tej.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:
mgr Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Cel szkolenia:

 • • Zaprezentowanie uczestnikom zagadnień związanych z planowaniem w kulturze i odpowiedzialnością z dyscypliny finansów publicznych
  • Zasady stosowania 50% KUP do wynagrodzeń z praw autorskich i pokrewnych.
  • Wskazanie ryzyka stosowania 50% KUP dla wynagrodzeń osobowych oraz niewłaściwą kwalifikacją umów zlecenia do umów o dzieło.
  • Zapoznanie się przy jakich usługach świadczonych przez zagranicznych kontrahentów może występować podatek u źródła.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • – uzyskanie informacji dotyczących obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych
  – uzyskanie praktycznej wiedzy nt. zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych naliczaniem podatku u źródła, wyceną, zapłatą i deklarowaniem
  – nabycie wiedzy odnośnie warunków do stosowania 50% KUP dla twórców i artystycznych wykonań

Program szkolenia:

Wybrane zagadnienia w zakresie finansów publicznych dotyczące instytucji kultury

1. Plany finansowe i ich korekta a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Zasady rozliczania planów finansowych instytucji według kosztów, a nie wydatków oraz rozliczania dotacji w/g wydatków a nie kosztów.
3. Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą, dotacje celowe na działalność bieżącą, dotacje inwestycyjne – obowiązek wyodrębnienia ewidencyjnego, zasady rozliczania i księgowania w oparciu o ustawę o działalności kulturalnej i ustawę o rachunkowości. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym.
4. Zasady naliczania odsetek zwłoki od nieterminowych zapłat.
5. Odstępowanie od roszczeń cywilnoprawnych do 100 zł.
6. Umarzanie należności i zasady udzielania ulg w spłacie – rozkładanie na raty.
7. Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Podatek u źródła

1. Certyfikat rezydencji – warunkiem niezbędnym do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2. Stawki podatku i deklarowanie w IFT-1 i IFT-2 oraz CIT-10Z i 8A-R.
3. Przykłady dotyczące podatku u źródła.
 

Aktualne orzecznictwo dotyczące stosowania 50 % KUP dla pracowników artystycznych i twórców oraz zleceniobiorców.

1. Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich a 50% KUP (wzory umów w Wordzie).
2. Umowy o dzieło z przeniesieniem praw pokrewnych a 50% KUP (wzory umów w Wordzie)
3. Umowy o dzieło a składki ZUS – orzecznictwo i wyroki sądowe.


Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a PIT

1. Kiedy podróże zleceniobiorcy oraz inne nieodpłatne świadczenia korzystają ze zwolnienia od PIT.
2. Aktualne orzecznictwo KIS oraz sądów w zakresie możliwości zwolnienia od podatku kosztów podróży zleceniobiorców.


Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Metodologia szkolenia:
Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Odpłatność za udział w szkoleniu:
Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu do 11 października wynosi 270 zł netto i obejmuje:
– materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
– serwis kawowy,
– lunch.
Cena po 11 października za osobę to 300 zł netto.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Terminy przesyłanie kart zgłoszeń:
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 roku na adres Biura
Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl
lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 18 października 2019 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY