Biuro Audytorskie FK-Bad Spółka z o.o.

Serdecznie zapraszamy Głównych Księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych instytucji kultury do uczestnictwa w jednodniowym seminarium:

"Akcja bilans 2019" w instytucjach kultury, zmiany w przepisach w 2019 roku
i na 2020 rok dotyczące instytucji kultury

Szkolenie odbędzie się w Hotel Piast we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 98 (http://www.piastwroclaw.pl/),
w dniu
24 stycznia 2020 r.
w godzinach od 10 -tej do 15 -tej.

BRAK MIEJSC

Wykładowcą na szkoleniu będzie:
mgr Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Cel szkolenia:

  • Praktyczne wskazówki dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok w Instytucjach Kultury ze wskazaniem zmian w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę a mających wpływ na działalność Instytucji Kultury.
  • Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  • Zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów dotyczących instytucji kultury w 2020 roku.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Uzupełnienie aktualnej wiedzy związanej ze zmianą przepisów.
  • Praktyczne przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Program szkolenia:

1. Inwentaryzacja w instytucjach kultury:

a/ terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne) oraz aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne),

b/ zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów, udokumentowanie i rozliczenie inwentaryzacji, sposób ujęcia różnic inwentaryzacyjnych muzealiów w księgach rachunkowych,

c/ zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych,

d/ uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – wzór zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania a także wprowadzenia zmian w tym zakresie w odrębnym zarządzeniu lub instrukcji inwentaryzacyjnej – w wordzie,

e/ rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych, (wzór protokołu poinwentaryzacyjnego, protokołu rozliczenia skontrum),

f/ potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy,

g/ udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów.

2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:

a/ wpływ podwyższenia limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów z 3 500 do 10 000 zł na zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego w instytucji kultury,

b/ uwzględnienie istotności przy podejmowaniu decyzji o amortyzacji majątku trwałego lub odpisywania w koszty zużycia materiałów oraz obejmowania ewidencją bilansową lub pozabilansową,

c/ finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji podmiotowej lub celowej inwestycyjnej przez instytucje kultury,

d/ dotacje inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa a możliwość rozliczenia zakupu środków trwałych do 10 tys. zł,

e/ rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości instytucji kultury umożliwiające rozliczanie dotacji inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 10 tys. zł,

f/ KSR nr 11 dotyczący środków trwałych:

– definicja ulepszeń w uor – modernizacja, adaptacja, rozbudowa, nadbudowa, rekonstrukcja i konserwacja a źródło finansowania,

– definicja zbiorczego obiektu inwentarzowego a źródło finansowania,

g/ środki trwałe w budowie – wybrane zagadnienia.

3. Wycena aktywów i pasywów do bilansu:

1/ naliczanie odsetek zwłoki od należności a opłacalność w świetle ustawy o finansach publicznych, proponowane zapisy w polityce rachunkowości,

2/ odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości,

3/ odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.

4. Ustalanie istotności dla celów bilansowych w instytucjach kultury. Propozycje unormowania istotności w polityce rachunkowości instytucji kultury.

5. Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności:

1/ Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne.

2/ Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie.

3/ Rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat.

6. Aktualizacja KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku.

7. Stanowisko KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami dotyczące zasad ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami – obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku.

8. E-sprawozdania finansowe. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zmian:

– zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych,

– bilans – wzór w Excelu,

– rachunek zysków i strat – wzór w Excelu,

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego – wzór w Wordzie,

– dodatkowe informacje i objaśnienia – wzór w Wordzie,

– zmiana ustawy o rachunkowości – wprowadzenie podpisu osobistego od 1 stycznia 2020 r.

– zatwierdzanie e-sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych.

9. Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2020 roku:

1/ odpisu na ZFSS za 2019 i na 2020 rok,

2/ ordynacji podatkowej,

3/ wprowadzenia planów kapitałowych w JSFP od 1 stycznia 2021 r.,

4/ inne zmiany.

10. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Metodologia szkolenia:
Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Odpłatność za udział w szkoleniu:
Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu do 10 stycznia 2020 roku wynosi 320 zł netto i obejmuje:
– materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
– serwis kawowy,
– lunch.
Cena po 10 stycznia 2020 roku za osobę to 360 zł netto.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Terminy przesyłanie kart zgłoszeń:
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020 roku na adres Biura
Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl
lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 17 stycznia 2020 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY