Biuro Audytorskie FK-Bad Spółka z o.o.

Serdecznie zapraszamy Głównych Księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych Zakładów Opieki Zdrowotnej do uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu :

„Akcja bilans 2019” w SP ZOZ, zmiany w przepisach w 2019 roku i na 2020 rok dotyczące SP ZOZ

Szkolenie odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1 (http://www.rajska.info/), w dniu 21 stycznia 2020 r. w godzinach od 10 -tej do 15 -tej.

BRAK MIEJSC

Wykładowcą na szkoleniu będzie:
mgr Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Cel szkolenia:

    • Praktyczne wskazówki dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok w SP ZOZ ze wskazaniem zmian w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę a mających wpływ na działalność SP ZOZ.
    • Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
    • Zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów dotyczących SP ZOZ w 2020 roku.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

    • uzupełnienie aktualnej wiedzy związanej ze zmianą przepisów.
    • praktyczne przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Program szkolenia:

1. Inwentaryzacja w SP ZOZ:
a) terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne) oraz aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne),
b) uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – wzór zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania, a także wprowadzenia zmian w tym zakresie w odrębnym zarządzeniu lub instrukcji inwentaryzacyjnej – w Wordzie,
c) rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych,
d) potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy,
e) udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów.

2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:
a) wpływ podwyższenia limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów z 3 500 do 10 000 zł na zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego w SP ZOZ,
b) uwzględnienie istotności przy podejmowaniu decyzji o amortyzacji majątku trwałego lub odpisywania w koszty zużycia materiałów oraz obejmowania ewidencją bilansową lub pozabilansową,
c) dotacje inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa a możliwość rozliczenia zakupu środków trwałych do 10 tys. zł.,
d) rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości umożliwiające rozliczanie dotacji inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 10 tys. zł.,
e) KSR nr 11 dotyczący środków trwałych:
– Definicja ulepszeń w U.o.R – modernizacja, adaptacja, rozbudowa, nadbudowa, rekonstrukcja i konserwacja a źródło finansowania,
– Definicja zbiorczego obiektu inwentarzowego a źródło finansowania.
f) środki trwałe w budowie – wybrane zagadnienia.

3. Wycena aktywów i pasywów do bilansu:
a) naliczanie odsetek zwłoki od należności a opłacalność w świetle ustawy o finansach publicznych, proponowane zapisy w polityce rachunkowości,
b) odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości,
c) odpisy aktualizacyjne zapasów – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.

4. Ustalanie istotności dla celów bilansowych w SP ZOZ. Propozycje unormowania istotności w polityce rachunkowości SP ZOZ.

5. Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności:
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne,
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie,
c) rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat.

6. Aktualizacja KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” – obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku.

7. Stanowisko KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami dotyczące zasad ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami – obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku.

8. E-sprawozdania finansowe. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zmian:
a) zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych,
b) bilans – wzór w excelu,
c) rachunek zysków i strat – wzór w excelu,
d) wprowadzenie do sprawozdania finansowego – wzór w wordzie,
e) dodatkowe informacje i objaśnienia – wzór w wordzie,
f) zmiany ustawy o rachunkowości – wprowadzenie podpisu osobistego od 1 stycznia 2020 r.
g) zatwierdzanie e-sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych.
h) obowiązek przesyłania do KRS sprawozdań finansowych SP ZOZ w formie elektronicznej.

9. Obowiązek sporządzenia raportu o sytuacji ekonomicznej SP ZOZ do 31 maja:
1). podstawy prawne w ustawie o działalności leczniczej,
2). rozporządzenia MZ z 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ:
a) cel analizy,
b) charakterystyka wskaźników,
c) charakterystyka SP ZOZ,
d) analiza ekonomiczno-finansowa za 2019 rok i lata ubiegłe,
e) prognoza ekonomiczno-finansowa SP ZOZ na 3 lata następne 2020-2022,
f) istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SP ZOZ.

10. Zmiany w przepisach obowiązujących SP ZOZ od 1 stycznia 2020 roku:
a) zwiększenie odpisu na ZFŚS za 2019 i na 2020 rok,
b) zmiany w ordynacji podatkowej,
c) wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w JSFP od 1 stycznia 2021 roku,
d) inne zmiany.

11. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Metodologia szkolenia:
Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Odpłatność za udział w szkoleniu:
Pełna odpłatność za szkolenie od osoby wynosi 360 zł, kolejny uczestnik z danej jednostki  330,00 zł. Dla stałych uczestników cena wynosi 330 zł od osoby, kolejny uczestnik z danej jednostki  300,00 zł.

Odpłatność obejmuje:
– materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
– serwis kawowy,
– lunch.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Terminy przesyłanie kart zgłoszeń:
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2020 roku na adres Biura
Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl
lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 14 stycznia 2020 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY