Biuro Audytorskie FK-Bad Spółka z o.o.

Serdecznie zapraszamy Głównych Księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych Zakładów Opieki Zdrowotnej do uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu :

Podatek VAT - korekta roczna za 2019 rok i zmiany VAT od 1 stycznia 2020 roku
oraz
Podatek dochodowy od osób prawnych w SP ZOZ

Szkolenie odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1 (http://www.rajska.info/), w dniu 12 lutego 2020 r. w godzinach od 10 -tej do 15 -tej.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:
mgr Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Cel szkolenia:

    • Przygotowanie do ustalenia wykonanej proporcji.
    • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami oraz interpretacjami aparatu skarbowego dotyczącymi podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

    • Uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku VAT w 2019 i 2020 roku dotyczących SP ZOZ.
    • Zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz VAT oraz zmniejszaniem ryzyka przez SP ZOZ.
    • Przygotowanie do rozliczenia rocznego z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wypełnienia deklaracji CIT-8 i CIT 8/O za 2019 rok.

Program szkolenia:

Podatek VAT w SP ZOZ w 2019 roku i zmiany na 2020 roku
1. Kasy rejestrujące w 2019 roku i planowane zmiany na 2020 rok:
1). Zmiany ustawy o VAT dotyczące kas rejestrujących od 1 maja 2019 r.
2). Rozporządzenie Ministra Finansów obowiązujące od 1 maja 2019 r. dotyczące kas rejestrujących tradycyjnych i on-line:
–    obowiązki podatnika w zakresie wydawania paragonów,
–    oświadczenia osób dotyczących zasad obsługi kasy,
–    terminy obowiązkowych przeglądów kasy,
–    inne wymogi związane z kasami rejestrującymi – tradycyjnymi i on-line.
3). Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące odliczenia lub zwrotu zakupu kas od 1 maja 2019 r.
4). Przepisy przejściowe dotyczące funkcjonowania kas.
5). Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących,
6). Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
7). Obowiązkowe terminy wprowadzenia kas on-line dla niektórych branż.

2. Wprowadzenie tzw. „białej listy” podatników przez szefa KAS od 1 września 2019 r. – sprawdzanie numeru rachunku przed zapłatą pow. 15 000 zł.

3. Split payment (podzielona płatność) wprowadzenie obowiązku dla niektórych branż od 1 listopada 2019 r.:
1) Zakres zastosowania podzielonej płatności – obligatoryjność czy dobrowolność, kogo dotyczą zmiany od 1 listopada 2019 r.
2) Likwidacja odwrotnego obciążenia od 1 listopada 2019 r.
3) Rozszerzenie możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT na zapłatę innych zobowiązań budżetowych,
4) Inne korzyści wynikające z zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności z rachunku VAT:
–    przyspieszony terminu zwrotu podatku,
–    wydatkowanie środków z rachunku VAT na bieżąco,
–    wyłączenie odpowiedzialności solidarnej przy nabyciach w ramach podzielonej płatności,
–    ograniczenie sankcji i odsetek karnych.

4. Zmiana ustawy o VAT – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 r.
– możliwość wysyłania wniosków o WIS od 1 listopada 2019 r.

5. Określenie obowiązku podatkowego w podatku VAT w SP ZOZ:
a) obowiązek podatkowy w zakresie najmu i refakturowania mediów oraz stosowanie stawek VAT,
b) stawki podatkowe dotyczące lecznictwa w orzecznictwie aparatu skarbowego.

6. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2019 rok:
– ustalenie wykonanej proporcji za 2019 rok,
– korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł,
– korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł.

7. Wprowadzenie dla jednostek sektora finansów publicznych deklaracji VAT w pliku JPK -VDEK od 1 lipca 2020 r.

8. Inne zmiany ustawy VAT lub rozporządzeń wykonawczych dotyczących SP ZOZ w 2020 r.

9. Terminarz wejścia w życie zmian w przepisach dotyczących VAT.

Podatek dochodowy od osób prawnych w SP ZOZ za 2019 i na 2020 rok

1. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r. – wzór w excelu.

2. Koszty nie stanowiące KUP i NKUP skutkujące podatkiem.

3. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego dotyczące wydatków NKUP skutkujących podatkiem w SP ZOZ.

4. Zasady wypełniania CIT–8 i CIT-8/0 za 2019 rok – zmiana druków sprawozdawczych – przykłady rozliczenia podatku w excelu.

5. Przykłady praktyczne wypełniania CIT-8 i CIT-8/O.

6. Omówienie zmian PDOP dot. SP ZOZ na 2020 rok.

7. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Metodologia szkolenia:
Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Odpłatność za udział w szkoleniu:
Pełna odpłatność za szkolenie od osoby wynosi 360 zł, kolejny uczestnik z danej jednostki  330,00 zł. Dla stałych uczestników cena wynosi 330 zł od osoby, kolejny uczestnik z danej jednostki  300,00 zł.

Odpłatność obejmuje:
– materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
– serwis kawowy,
– lunch.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Terminy przesyłanie kart zgłoszeń:
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2020 roku na adres Biura
Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl
lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 5 lutego 2020 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY