Szkolenie wyjazdowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowcy:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

VII Seminarium dla Instytucji Kultury w Krakowie

Ostatnie wolne pokoje

Miejsce szkolenia: Antique Apartments w Krakowie

Termin szkolenia: 29 stycznia 2024 r.- 1 lutego 2024 r.

Szkolenie stacjonarne na sali konferencyjnej - liczba miejsc ograniczona!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.
Przed rozpoczęciem szkolenia prześlemy Ci dodatkowe informację na wskazany przez Ciebie w zgłoszeniu adres mailowy odnośnie pobytu podczas szkolenia w Antique.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

Uwaga! Program szkolenia może ulec modyfikacji w przypadku zmian przepisów dotyczących instytucji kultury wprowadzonych jeszcze przed szkoleniem.

Pierwszy dzień szkolenia

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników na szkolenie od godziny 16.00

Drugi dzień szkolenia

„Akcja bilans 2023” w instytucjach kultury, zmiany w przepisach w 2023 roku
i na 2024 rok dotyczące instytucji kultury
 1. Inwentaryzacja w instytucjach kultury – wybrane zagadnienia:
  • terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne);
  • zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów;
  • zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych;
  • uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – forma i częstotliwość wzór w Wordzie zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania;
  • rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych;
  • potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy;
  • udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku.
 2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – wybrane zagadnienia:
  • rodzaj wydatków a zwiększenie wartości środka trwałego (ulepszenie pow. 10 tys. zł, PCC, dodatkowa gwarancja, zieleń wokół budynku itp.);
  • nakłady na cudzą nieruchomość a ewidencja zwrotu nakładów i VAT;
  • rozliczenie wspólnych kosztów budowy na obiekty;
  • wątpliwości dotyczące kwalifikowania wydatków do WNiP.
 3. Ostrożna wycena aktywów i pasywów do bilansu:
  • rekompensata i odsetki za opóźnienie w zapłacie należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
  • odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
  • odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.
 4. Uproszczenia w polityce rachunkowości dopuszczone UoR:
  • ustalanie progów istotności w instytucjach kultury – zapisy w polityce rachunkowości;
  • materiały i towary oraz wyroby gotowe odpisywane w koszty w dacie zakupu a obowiązek spisu zapasów na koniec roku;
  • rezygnacja z tworzenia rezerw na podatek dochodowy i odroczony;
  • ewidencja leasingu operacyjnego wg przepisów podatkowych;
  • warunki odstąpienia od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze.
 5. Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności:
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne;
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie;
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat.
 6. E-sprawozdania finansowe. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości:
  • ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego zgodnie z UoR;
  • zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych;
  • błędy popełniane przy sporządzaniu e-sprawozdania finansowego;
  • zatwierdzanie e-sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych.
 7. Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2024 roku.
 8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Trzeci dzień szkolenia

„Podatek VAT w instytucjach kultury w 2023 roku i zmiany na 2024 rok”
 1. Kasy rejestrujące na 2024 rok:
  • warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2024 roku;
  • orzecznictwo aparatu skarbowego i wyjaśnienia dotyczące kas fiskalnych.
 2. KSeF od 1.07.2024 i od 1.01.2025 r.:
  • obowiązek e-fakturowania od 1.07.2024 r. dla czynnych podatników i od 1.01.2025 r. dla pozostałych;
  • metody uwierzytelniania w KSeF i sposób nadawania uprawnień;
  • niedostępność lub awaria KSeF; wystawianie i otrzymywanie faktur w czasie awarii systemu;
  • faktury korygujące in plus i in minus u wystawcy i odbiorcy;
  • elektroniczny obieg dowodów.
 3. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wyroki sądów dotyczące preproporcji wydane dla muzeów, instytucji artystycznych i domów kultury.
 4. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2023 rok:
  • ustalenie wykonanej proporcji sprzedaży za 2023 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2023 roku; (wzory w Excelu)
  • wzór ustalenia prewspólczynnika metodą przychodową i zgodnie z wzorem MF;
  • korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł –wykonaną proporcją i prewspółczynnikiem – wzory w Excelu;
  • korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł wykonaną proporcją i prewspółczynnikiem – wzory w Excelu.
 5. Zmiany ustawy o VAT na 2024 rok dotyczące instytucji kultury.
 6. Konsultacje w zakresie podatku VAT.

Czwarty dzień szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury za 2023 i zmiany na 2024 rok
 1. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 r. – wzór w Excelu.
 2. Koszty nie stanowiące KUP i skutkujące podatkiem w orzecznictwie aparatu skarbowego i sądów.
 3. Reprezentacja a reklama w instytucjach kultury – aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego w tym zakresie.
 4. Zasady wypełniania CIT–8 i CIT-8/0 za 2023 rok – zmiana druków sprawozdawczych – przykłady rozliczenia podatku w Excelu.
 5. Przykłady praktyczne wypełniania CIT-8 i CIT-8/O.
 6. Omówienie zmian PDOP dotyczące instytucji kultury na 2024 rok.
 7. Konsultacje dotyczące CIT.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak– biegły rewident nr ewid. 7135 – specjalista w badaniu sprawozdań finansowych sektora finansów publicznych, wieloletni praktyk i specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 2004 roku prowadzi szkolenia dla służb finansowych instytucji kultury, autorka publikacji "Zakładowy Plan Kont dla instytucji kultury z komentarzem (Wyd. ODDK, Gdańsk 2022 r.)

Miejsce:

Antique Apartments pl. Szczepański 2, 31-011 Kraków

Apartamenty są zlokalizowane na Placu Szczepańskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego w Krakowie.

Każdy z apartamentów posiada łazienkę oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny, umożliwiający przygotowanie posiłków. Apartament dodatkowo wyposażony jest w: TV, ręczniki, sejf, żelazko, deska do prasowania, suszarka do włosów oraz darmowy dostęp do internetu.

Antique nie przyjmuje zwierząt!

Zapewniamy:

– zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
– śniadania i obiady w trakcie szkolenia (kolacja we własnym zakresie),
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– serwis kawowy,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Termin:

Szkolenie rozpocznie się zakwaterowaniem uczestników w dniu 29 stycznia 2024 r., a zakończy wyjazdem w dniu 1 lutego 2024 r.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej, odpowiedzi na pytania uczestników.

Cena:

Pełna odpłatność za szkolenie od uczestnika wynosi:
– za zakwaterowanie w apartamencie czteroosobowym 60 m2
    składającego się z 2 sypialni + pokoju dziennego + łazienka
    – cena od osoby 1.569 zł Zobacz przykładowy apartament
– za zakwaterowanie w apartamencie trzyosobowym 60 m2
    składającego się z 2 sypialni + pokoju dziennego + łazienka
    – cena od osoby 1.699 zł Zobacz przykładowy apartament
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 20-30m2
    – cena od osoby 1.619 zł Zobacz przykładowy pokój
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym 20-30m2
    – cena od osoby 2.229 zł Zobacz przykładowy pokój

Rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej instytucji.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2024 roku na adres e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 19 stycznia 2024 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz formularz zgłoszenia