Szkolenie jednodniowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowca:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

„Akcja bilans 2023” w instytucjach kultury, zmiany w przepisach w 2023 roku
i na 2024 rok dotyczące instytucji kultury

Forma szkolenia: Webinar

Termin szkolenia: 26 stycznia 2024 roku

Szkolenie on-line w czasie rzeczywistym.

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

„Akcja bilans 2023” w instytucjach kultury, zmiany w przepisach w 2023 roku
i na 2024 rok dotyczące instytucji kultury
 1. Inwentaryzacja w instytucjach kultury – wybrane zagadnienia:
  • terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne);
  • zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów;
  • zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych;
  • uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – forma i częstotliwość wzór w Wordzie zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania;
  • rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych;
  • potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy;
  • udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku.
 2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – wybrane zagadnienia:
  • rodzaj wydatków a zwiększenie wartości środka trwałego (ulepszenie pow. 10 tys. zł, PCC, dodatkowa gwarancja, zieleń wokół budynku itp.);
  • nakłady na cudzą nieruchomość a ewidencja zwrotu nakładów i VAT;
  • rozliczenie wspólnych kosztów budowy na obiekty;
  • wątpliwości dotyczące kwalifikowania wydatków do WNiP.
 3. Ostrożna wycena aktywów i pasywów do bilansu:
  • rekompensata i odsetki za opóźnienie w zapłacie należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
  • odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
  • odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.
 4. Uproszczenia w polityce rachunkowości dopuszczone UoR:
  • ustalanie progów istotności w instytucjach kultury – zapisy w polityce rachunkowości;
  • materiały i towary oraz wyroby gotowe odpisywane w koszty w dacie zakupu a obowiązek spisu zapasów na koniec roku;
  • rezygnacja z tworzenia rezerw na podatek dochodowy i odroczony;
  • ewidencja leasingu operacyjnego wg przepisów podatkowych;
  • warunki odstąpienia od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze.
 5. Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności:
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne;
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie;
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat.
 6. E-sprawozdania finansowe. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości:
  • ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego zgodnie z UoR;
  • zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych;
  • błędy popełniane przy sporządzaniu e-sprawozdania finansowego;
  • zatwierdzanie e-sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych.
 7. Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2024 roku.
 8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
– pomoc w razie problemów technicznych.

Termin:

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. w godz. 10.00-14.00.

Proponowana agenda webinaru:

9:30 – 10:00 czas na podłączenie się do szkolenia – po uzyskaniu połączeniu czekacie Państwo na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem.

10:00 – 11:30 Zajęcia

11:30 – 11:50 Sesja pytań i odpowiedzi

11:50 – 12.00 Przerwa

12:00 – 13:00 Zajęcia

13:00 – 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne przesyłane mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Termin wysłania zaproszeń na szkolenie:

W dniu 25 stycznia 2024 roku, wyślemy do Państwa zaproszenie na szkolnie - prosimy o jego zaakceptowanie. W przypadku nie otrzymania zaproszenia prosimy o kontakt z Biurem.

Cena:

Cena za osobę to 350 zł netto.

Rabat 35% dla drugiej osoby z tej samej instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania
ze środków publicznych.

Faktury zostaną przesłane na Państwa maile po szkoleniu wraz z materiałami uzupełniającymi i zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2024 roku na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz formularz zgłoszenia